top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://www.polskiadwokat.es, administrowanej przez Administratora Danych Osobowych (ADO) –  POLSKI ADWOKAT  ul. SERPIS 36 BAJO 2 D. 7, WALENCJA (HISZPANIA)  (dalej: Administrator).

Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i szanować prywatność każdego Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Zakres i sposób przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników strony odbywa się na zasadach określonych w RODO.

 2. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników celem dokonania zapisu na organizowane przez POLSKI ADWOKAT szkolenia przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu zawarcia oraz wykonania umowy.

 3. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) wyrażonej przez Użytkownika. Zgoda stanowi nadto podstawę przetwarzania w przypadku korzystania przez Użytkowników z usług „newsletter” oraz „wyślijcie mi publikację”.

 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych prowadzonego na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkowników strony, podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia skorzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej POLSKI ADWOKAT.

 5. Dane przekazane za pośrednictwem formularzy są w zautomatyzowany sposób zbierane
  i gromadzone. Dane zebrane z formularzy kojarzone są z danymi pobranymi od konkretnych osób przeglądających strony, np. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, nazwa domeny, przeglądane treści. Powyższe dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu POLSKI ADWOKAT, jakim jest dostosowanie strony internetowej do potrzeb użytkowników oraz w celach analitycznych i statystycznych.

 6. W czasie przeglądania strony internetowej www.polskiadwokat.es przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, nazwa domeny, przeglądane treści. Dane zbierane automatycznie do czasu skorzystania z formularza kontaktowego nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i przetwarzane będą wyłącznie wewnętrznie w celach analitycznych i statystycznych oraz dla celów administrowania serwerem.

 7. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być przekazywane:

  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

  2. innym osobom i podmiotom – w przypadkach, gdy obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa,

  3. podmiotom zajmującym się obsługą i utrzymaniem naszych systemów informatycznych oraz serwisów internetowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia skorzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej Administratora.

 2. Użytkownikom strony internetowej przysługują następujące prawa:

  1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 RODO.
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.

  2. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna art. 15 RODO
   Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji, takich jak cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych czy informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców.
   Prawo do poprawiania danych – podstawa prawna art. 16 RODO

  3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od POLSKI ADWOKAT a niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

  4. Prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych) – podstawa prawna art. 17 RODO
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

    

   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

   2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

   3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

   4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

   6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – podstawa prawna art. 18 RODO
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

    

   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

   3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  6. Prawo do przeniesienia danych – podstawa prawna art. 20 RODO
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

   1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz

   2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

  7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawa art. 21 RODO
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

  8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   Użytkownik, celem realizacji praw określonych w ust. 2 powyżej, powinien skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: polskiadvokat@gmail.com  lub powiadomić Administratora telefonicznie pod numerem: +34 600 813 049.

Logo_Claim_Color_S.png
LogosintextoPolskiAdwokatRojoyBlancoFuen

ESPAÑA - POLONIA - HISZPANIA - POLSKA

bottom of page